Regulamin

Poradnia dietetyczna Goja Gabriela Nowakowska

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego doradztwa psychodietetycznego i układania jadłospisów dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę: Poradnia dietetyczna Goja Gabriela Nowakowska, siedziba: ul. Tadeusza Kościuszki 36G/6, 32-030 Wieliczka.
 2. Usługi świadczone przez dietetyka dotyczą oferty przedstawionej na stronie internetowej www.dieta-goja.pl.
 3. Usługobiorcą jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę ofertową przez Usługodawcę.
 4. Warunkiem korzystania z usług oferowany przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów oraz zobowiązanie się do opłacenia koszt usługi zgodnie z cennikiem.
 5. Opłata ta za usługę określana jest na podstawie cennika zamieszczonego na stronie www.dieta-goja.pl
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz cenników w każdym czasie.
 7. Niniejszy regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych bezpośrednio w gabinecie, online czy przez telefon.
 8. Konsultacje dokonywane przez Usługodawcę mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez usługobiorcę niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego lub nieprawdziwego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych lub nieprawdziwych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub badań.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej informacji podawanych na wizytach i w formularzach przez Usługobiorcę.

§2

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Aktualne usługi podane na stronie www.dieta-goja.pl

§3

Płatność

 1. Płatność dokonana przez Usługobiorcę odbywa się po odbytej wizycie.

§4

Obowiązki Usługobiorcy korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie stacjonarnej w siedzibie Poradni dietetycznej Goja przy ul. Tadeusza Kościuszki 63G/6, 32-020 Wieliczka oraz konsultacji online i telefonicznych

 1. Usługodawca podczas wizyty pierwszorazowej w gabinecie przeprowadza dokładny Wywiad żywieniowo-zdrowotny zamawiający tym samym dostarcza niezbędne dane potrzebne do ułożenia jadłospisu, wzoru żywieniowego czy zaleceń wraz z odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.
 2. W przypadku spóźnienia się usługobiorcę usługobiorcy na konsultacje usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i lub usługę według czasu umówionej wizyty.

§5

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń, planu dietetycznego, wzoru żywieniowego bez wiedzy i opieki usługodawcy, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnej modyfikacji diety przez Usługobiorcę.

§6

Obowiązki Usługodawcy

 1. Po pierwszej konsultacji w terminie do 7 dni roboczych usługodawca zobowiązany jest umówić usługobiorcę na drugą wizytę, na której ma miejsce odbiór i omówienie jadłospisu, wzoru żywieniowego czy zaleceń lub przesłać materiały drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail.

§7

Zgoda Usługobiorcy na leczenie dietetyczne

 1. Zgodnie z artykułem 16 – 18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dziennik ustaw 2009 numer 52 pozycja 417 z późniejszymi zmianami) Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne u Usługodawcy. Jednocześnie oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany poinformować Usługodawcę.

§8

Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Usługobiorcę są przetwarzane przez Gabriela Nowakowską Poradnia dietetyczna Goja, który jest ich Administratorem.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
 2. W przypadku zagadnień nie poruszonych w regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, każdy pacjent zostanie o nich poinformowany drogą elektroniczną / SMS na 14 dni przed wejściem ich w życie.
 4. Po zapoznaniu się z zaktualizowanym Regulaminem, przed jego wejściem w życie, Pacjent ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o braku akceptacji dla nowych zasad, co jest jednoznaczne z zakończeniem leczenia dietetycznego. Brak złożonego pisemnego oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.

UMÓW WIZYTĘ
gdpr-image
Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies (ciasteczek) i podobnych technologii. Polityka Prywatności.